Skoči na vsebino
Vaš partner za profesionalen tisk
0
 • 0 izdelkov

V košarici ni izdelkov.

Varovanje osebnih podatkov

Datum zadnje revizije politike varstva osebnih podatkov: 20.3.2022

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Ta politika varovanja osebnih podatkov velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba ArPoS International d.o.o. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca z osebnimi podatki pridobljenimi preko spletne strani ali drugimi tržnimi aktivnostmi, ki so neposredno povezave s spletno stranjo upravljavca.

Podatki o upravljavcu:

ArPoS International d. o. o.
Ljubljanska cesta 1, 2310 Slovenska Bistrica
Matična številka: 7249519000
Telefon: 069 83 83 33
E-pošta: info@arpos.si

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije: 

 • kontaktne informacije podjetja in pooblaščene osebe za varstvo podatkov, 
 • nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov posameznikov,
 • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države, 
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov, 
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, 
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe. 2) Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je ArPoS International d.o.o. V ArPoS International d.o.o. ni imenovana posebna pooblaščena oseba za varstvo podatkov, smo pa za dodatna vprašanja v zvezi s tem dosegljivi na elektronskem naslovu info@arpos.si.

Katere osebne podatke obdelujemo

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov);
 • Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (sledimo le anonimiziranemu kumulativnemu odstotku odprtih sporočil in klikov na povezave);

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • Obdelava na podlagi pogodbe – shranjujemo in obdelujemo osebne podatke posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja, karmo sodi obdelava naročil, komunikacija z naročnikom, izdaja računa, obveščanje o statusu naročila in dobave storitev in blaga.
 • Podatki posameznikov, ki naročajo preko spleta, so shranjeni v bazi spletne trgovine, podatki posameznikov, ki kupujejo preko e-pošte, pa v računovodskem sistemu. Podatke strank, ki naročajo fizično v trgovini, uporabljamo za namene obdelave naročila in predaje blaga oz. storitev.
 • za pošiljanje tedenskega izbora člankov naročnikom po e-pošti;
 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil);
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji naših storitev ali izdelkov in o uporabi naših spletnih strani.

Na podlagi zakonitega interesa lahko ArPoS International d.o.o. posameznike kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. ArPoS International d.o.o. zaradi tehtanja tega interesa z interesi posameznika ne kontaktira ponovno tistih posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov: 

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da ArPoS International d.o.o. Soglasje se lahko, na primer, nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral posameznik (fizična oseba ali pooblaščenec pravne osebe).

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli ArPoS International d.o.o., pri čemer si ArPoS International d.o.o. pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti preko spletne trgovine, preko kontaktnega e-maila ali na sedežu ArPoS International d.o.o. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje posameznika, ki ga prejme ArPoS International d.o.o. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika z ArPoS International d.o.o.

Kjer soglasje vključuje neposredno trženje na podlagi posameznikovega profila, lahko ArPoS International d.o.o. izvaja profiliranje posameznika na podlagi preteklih nakupov. 

Podatki, za katere je dana privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo za nedoločen čas. 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Osnovne osebne podatke hranimo ves čas, dokler ste naročniki na naš tedenski izbor člankov oz. nam niste dali zahteve za izbris podatkov.
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.
Osebne podatke o posameznikih shranjujemo iz zakonitih poslovnih interesov (izdaja računa, garancija, evidenca za morebitna ponaročila) za nedoločen čas.

Podatki o izstavljenih računih in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najmanj do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša, v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe ArPoS International d. o. o.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil 
 • zunanje računovodstvo, ki ima v danem trenutku sklenjeno pogodbo z ArPoS International d.o.o.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Kako prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

A.) Da od nas kadarkoli zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar:
 •  
  • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja;

B.) Pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

ArPoS International d.o.o. osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam niti na željo posameznika.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov po GDPR

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov poda ArPoS International d.o.o. na objavljene kontaktne podatke. Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. 

Če je posameznik uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri ArPoS International d.o.o. V roku 15 dni. mora ArPoS International d.o.o. o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. 

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve. 

Politika varstva osebnih podatkov je obljavljena na www.tisk.arpos.si in začne veljati 3.5.2019.
Datum zadnje revizije 20.3.2022.